Билатерални односи со Република Унгарија


Дипломатските односи помеѓу Република Северна Македонија и Унгарија се воспоставени на 29.08.1994 година.


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за меѓународен превоз на патници и стока во патниот сообраќај (со Протокол за реализација на Спогодбата)“

 • склучен на 29 мај 1996 година  
 • во сила од 30 август 1997 година

2. „Договор меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за соработка на полето на здравјето на животните“

 • склучен во Будимпешта, на 29 јули 1999 година. 

(Со пристапувањето на Унгарија  во ЕУ предметната област е уредена со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација мегу  РМ и ЕЗ и нејзините држави члекни од 2001 година )

3. „Договор меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за соработка во областа на заштита на растенијата“

 • склучен во Будимпешта, на 29 јули 1999 година

 (Со пристапувањето на Унгарија  во ЕУ предметната област е уредена со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација мегу  РМ и ЕЗ и нејзините држави члекни од 2001 година )

4. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај помеѓу Македонската Влада и Унгарската Влада“ 

 • склучен во Будимпешта, на 11 мај 2000 година
 • во сила од 11 април 2002 година

5. „Договор помеѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за промовирање и реципрочна заштита на инвестиции“

 • склучен во Скопје, на 13 април 2001 година
 • во сила од 14 март 2002 година

6. „Договор меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискалната евазија по однос на данокот на доход и данокот на капитал.“

 • склучен во Скопје, на 13 април 2001 година
 • во сила од 14 март 2002 година

7. „Договор помеѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за преземање на лица кои илегално престојуваат на нивните територии со Протокол“

 • склучен во Будимпешта, на 26 септември 2001 година 
 • во сила од 13 август 2004 година

8. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за образовна, научна и културна соработка“

 • склучен во Будимпешта, на 28 јуни 2005 година 
 • во сила од 12 март 2012 година

9. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за соработка и меѓусебна помош во случај на катастрофи“

 • склучен во Скопје, на 10 септември 2009 година
 • во сила од 8 јули 2010 година

10. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за економска соработка“

 • склучен во Скопје, на 12 мај 2011 година 
 • во сила од 9 декември 2011 година

11. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации“

 • склучена во Скопје, на 3 јули 2014 година
 • во сила од 1 јуни 2015 година

12. „Договор меѓу Република Македонија и Унгарија за социјално осигурување и социјална сигурност“

 • потпишан во Братислава на 20.11.2014 година
 • во сила од 1 септември 2015 година

13. „Договор меѓу Владата на РМ и Владата на Унгарија за полициска соработка“

 • потпишан во Будимпешта на 20. Март 2018 година
 • во сила од 30 ноември 2018 година

Договори преземени преку сукцесија 

1. „Конвенција меѓу Владата на ФНРЈ и Владата на Народна Република Унгарија за уредување на прашањата од областа на социјално  осигурување на нивните државјани“, Будимпешта, 20.04.1973 година

2. „Договор за имплементација на Конвенцијата меѓу Владата на ФНРЈ и Владата на Република Унгарија за уредување на прашањата од областа на социјално  осигурување на нивните државјани“, Белград , 20.04.1973 година

3. „Договор за заштита на растенијата меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Народна Република Унгарија“ (Бечеј,13.11.1983) ќе важи се до влегување во сила на Договорот меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за соработка во областа на заштитата на растенијата

 • склучен  во Будимпешта, на  29 јули 1999 година

4. „Конзуларна конвенција меѓу ФНРЈ и Народна Република Унгарија“, (Белград 12.02.1963 година) 

5. „Конвенција за дополнување на Конзуларната Конвенција меѓу СФРЈ и Народна Република Унгарија“, Будимпешта, 05.06.1980 година

6. „Договор меѓу СФРЈ и Народна Република Унгарија за меѓусебна правна помош“, Белград, 29.03.1978 година

7. „Договор за дополнување на Договор меѓу СФРЈ и Народна Република Унгарија за меѓусебна правна помош“, Будимпешта

8. „Договор меѓу СФРЈ и Владат на НР Унгарија за соработка и меѓусебна помош во царинските прашања“, Белград 29.03.1978 година

9. „Договор за меѓусебно признавање  и еквиваленција на училишни документи и дипломи издадени од поранешната СФРЈ и НР Унгарија“, Склучен  во Будимпешта, на  7.05.1980 година

10. „Ветеринарна Конвенција меѓу СИС и Владата на НР Унгарија“, Хевиц, 1981

11. важи се до стапување во сила на  „Договорот  меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за соработка на полето на здравјето на животните“ склучен  во Будимпешта, на  29 јули 1999 година

12. „Договор меѓу СИС на СФРЈ и Владата на НР Унгарија за научна, обрзовна и културна соработка“, Белград, 24.03.1986 година.

13. „Договор меѓу СФРЈ и НР Унгарија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и капитал“, Будимпешта, 17.10.1985 година. 


Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Протокол за соработка меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Унгарија“

 • склучен во Скопје на 30 јуни 1999 година

2. „Договор меѓу Македонската Влада и Унгарската Влада за меѓусебно укинување на визите за државјаните на двете држави носители на дипломатски и службени пасоши“

 • склучен во Будимпешта, на 8 ноември 2001 година 
 • во сила од 8 декември 2002 година 

3. „Протокол за уредување на листата на билатералните договори склучени меѓу поранешната СФРЈ кои ќе останат во сила меѓу Република Македонија и Република Унгарија (за сукцесија на договорите)“

 • потпишан на  19 ноември 2001 година 

4. „Спогодба за соработка  меѓу Државен завод за ревизија на РМ и Државен завод за ревизија Република Унгарија“ 

 • потпишан во Будимпешта на 8 април 2004 година

5. „Договор за соработка во областа на животната средина меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Министерството за животна средина и води на Република Унгарија“ 

 • потпишан во Скопје, на 14 октомври 2005 година

6. „Договор за соработка меѓу Државниот завод за индустриска сопственост на РМ и Државниот завод за патенти на Р.Унгарија“

 •  склучен во Охрид на 29 август 2007 година

7. „Меморандум за разбирање за развојна соработка меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Унгарија“

 • потпишан во Будимпешта на 26.02.2008 година

8. „Договор за соработка меѓу Собранието на Република Македонија и Парламентот на Република Унгарија.“

 • потпишан во Унгарија, 2008 година

9. „Спогодба меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Република Унгарија во областа на одбраната“

 • склучена на 7 мај 2009 година

10. „Протокол за соработка помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Унгарија“

 • склучен во Скопје на 31 март 2010 година

11. „Заедничка Декларација помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Унгарија за зајакнување на македонско-унгарската соработка во областа на интеграцијата во ЕУ „Подготвка на Македонија за членство во ЕУ“ “

 • потпишана во Скопје, на 2 април 2012 година

12. „Протокол за соработка меѓу Дипломатската академија од Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Унгарски институт за меѓународни работи од Будимпешта, Унгарија“

 • потпишан во Скопје, на 17 октомври  2012 година

13. „Спогодба меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за човечки ресурси на Унгарија за соработка во областите на здравството и медицината за период 2012-2017 година“   

 • склучена во Будимпешта на 14 ноември 2012. 

14. „Меморандум за соработка меѓу Стопанската комора на Република Македонија и Трговската и стопанска комора на Унгарија“

 • склучен во Будимпешта на 20.02.2013

15. „Спогодба меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за економија на Унгарија за соработка во областа на туризмот“  

 • склучена во Будимпешта на 20.02.2013 година

16. „Договор  за соработка помеѓу  Агенцијата за  вработување  на Република Македонија и Националната служба  за вработување  на Унгарија  потпишан  во Будимпешта на  29 март  2013 година“ 

17. „Меморандум за разбирање меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за рурален развој на Унгарија за соработка во областа на земјоделството и руралниот развој“

 • потпишан на 16.04.2013 во Будимпешта

18. „Програма за културна соработка меѓу Министерството за  култура на Република Македонија и Министерството за култура и образование на Унгарија“ 

 • потпишана во Скопје на 05 декември 2013 година 

19. „Извршна програма за образовна и научна соработка меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за човечки ресурси на Унгарија“

 • потпишана во Скопје на 05 декември 2013 година 

20. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Министерството за рурален развој на Унгарија за соработка на полето на управување со водите“

 • потпишана во Скопје на 05 декември 2013 година

21. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија- Институт за геостратешки истражување и надворешна политика и Институт за надворешни работи и трговија ИФАТ од Унгарија“ 

 • потпишана во Будимпешта  на 14.11. 2014 година 

22. „Протокол за соработка меѓу Министерствата за внатрешни работи на Република Македонија и Унгарија во областа на безбедноста на поголемите јавни настапи“

 • склучен во Брдо кај Крањ на 11 ноември 2014 година 

23. „Протокол за соработка во борбата против недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори меѓу министерствата за внатрешни работи на Македонија и Унгарија“

 • склучен во Брдо кај Крањ на 11 ноември 2014 година 

24. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерствата за надворешни работи на Република Македонија и Унгарија за зајакнување на експертската соработка во областа на евроинтеграциите.“

 • потпишан на  27 февруари 2015 година

25. „Меморандум за разбирање меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија – Центар за обука и Министерството за внатрешни работи на Унгарија – Полициско училиште за спроведување на законот Сегедин за поддршка и соработка во областа на заеднички обуки“

 • потпишан во Будимпешта на 24.8.2017 година 

26. „Акционен план за соработка во 2018 година, меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи и трговија на Унгарија“

 • потпишан во Скопје на 18 декември 2017 година

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020