Кои се потребните документи за прием во државјанство на Република Северна Македонија?


 • биографија
 • Извод од МКР на РСМ 
 • Извод од МКВ на РСМ
 • Доказ за обезбеден стан
 • Доказ за постојан извор и висина на средства за егзистенција
 • Уверение дека не се води кривична постапка во РМ
 • верение дека не се води кривична постапка во државата чиј државјанин е
 • Уверение од казнена евиденција од држават чиј државјанин е
 • Доказ за потекло (ИМКР за родителите)
 • Прашалник за познавање на македонскиот јазик
 • Контакт адреса во РМ
Последно ажурирање: 23 ноември 2020